تمدید زمان داوری جشنواره تبلیغات به دلیل استقبال کم سابقه

 

 

با افزایش استقبال کم‌سابقه از جشنواره برترین‌های تبلیغات و ارسال زیاد آثار و آگهی‌ها به بخش مسابقه، دبیرخانه جشنواره تبلیغات در آخرین روز داوری‌ها، آثار را به مدت یک روز تمدید کرد.
بر این اساس، احتمالاً نتایج داوری‌های جشنواره برترین‌های تبلیغات ایران تا ظهر روز سه‌شنبه 19 بهمن‌ماه اعلام خواهد شد.

دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺟﺸﻨﻮاره ﺑﺮﺗﺮﯾﻦﻫﺎي ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﯾﺮان اﻋﻼم ﮐﺮد:

 

اﺳﺎﻣﯽ ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎي درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺎﻫﯿﻦ ﻓﺮدا اﻋﻼم ﻣﯽﺷﻮد

 

 

ﺑﺎ اﺗﻤﺎم ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺮﺣله ﻓﺮاﯾﻨﺪ داوري در ﺟﺸـﻨﻮاره ﺑﺮﺗـﺮﯾﻦ‌ﻫـﺎي ﺗﺒﻠﯿﻐـﺎت اﯾـﺮان، روز دوﺷـﻨﺒﻪ 18 ﺑﻬﻤﻦﻣﺎه، ﻓﺮدا اﺳﺎﻣﯽ ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎي درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺎﻫﯿﻦ (ﻧﻤﺎد اﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮاره)، اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻋﻠﯽ ﻓﺮوزﻓﺮ دﺑﯿﺮ ﻫﯿﺌﺖ داوران ﺟﺸﻨﻮاره ﺑﺮﺗﺮﯾﻦﻫﺎي ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت اﯾـﺮان، ﺑـﺎ اﻋـﻼم اﯾـﻦ ﻣﻄـﺐ ﮔﻔـﺖ:از ﺣﺪود 1500 اﺛﺮ ارﺳﺎﻟﯽ ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺟﺸﻨﻮاره، ﻧﺰدﯾـﮏ 500 اﺛـﺮ ﮐـﻪ ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﺑـﺎ ﺷـﺮاﯾﻂ ﻣـﻮردﻧﻈﺮ ﺟﺸﻨﻮاره ﺑﻮدﻧﺪ، اﻧﺘﺨﺎبﺷﺪه و در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﺮوهﻫﺎي داوري ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧـﺪ ﺗـﺎ آﮔﻬـﯽﻫـﺎ و آﺛـﺎري ﮐـﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﻣﺘﯿﺎزات ﻻزم را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻨﺪ، ﺑﻪ ﻣﯿﺰان دو ﺗﺎ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ روز دوﺷﻨﺒﻪ 25 ﺑﻬﻤﻦﻣﺎه ﻃﯽ ﻣﺮاﺳﻤﯽ در ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻤﺎﯾﺶﻫﺎي ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ ﻣﻮرد ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ، ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
وي اﻓﺰود: ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﺷﻮد 10 درﺻﺪ آﺛﺎر ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم را ﺑﺮاي ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻓﺮوزﻓﺮ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي داوري ﺑﺮ اﺳﺎس دو ﻣﻌﯿﺎر ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺠﺮﺑﯽ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ داوران اﯾﻦ ﺟﺸﻨﻮاره اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ: ﻫﯿﺌـﺖ داوري ﺟﺸـﻨﻮاره ﺑـﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮي از 65داور ﺧﻮشﻧﺎم، ﻣﺠﺮب و ﻋﺎﻟﻢ، ﮐﺎر ﺑﺮرﺳﯽ آﮔﻬﯽﻫﺎي ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨـﺪ و ﺗﻤﻬﯿﺪات ﻻزم ﺑﺮاي داوري ﻣﺴﺘﻘﻞ، ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ و واﻗﻌﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
وي اﻓﺰود: ﻫﺮ اﺛﺮي ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ 50 درﺻﺪ اﻣﺘﯿﺎزات ﮐﻞ را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﺪ، ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آﺛﺎر اﺛﺮ ﺑﺮﮔﺰﯾـﺪه ﺑﺎﺷـﺪ وﮔﺮﻧﻪ ﻋﻠﯽرﻏﻢ داوري، اﻣﮑﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
ﻓﺮوزﻓﺮ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﺳﺎﺧﺖ: ﭘﺲ از اﻋﻼم اﺳﺎﻣﯽ ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎ، ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن ﺑﻪ داوري ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻋﺘـﺮاض ﺧـﻮدرا ﺑﻪﻃﻮر ﻣﮑﺘﻮب ﻇﺮف 24 ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺟﺸﻨﻮاره اﻋﻼم ﮐﻨﻨﺪ.
وي ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺳـﭙﺮي ﺷـﺪن ﻣﻬﻠـﺖ اﻋﺘﺮاﺿـﺎت، داوري ﻧﻬـﺎﯾﯽ و اﻧﺘﺨـﺎب آﺛـﺎر ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

 

 

دومین جشنواره برترین‌های تبلیغات ایران ۲۵ بهمن‌ ماه در مرکز همایش‌های سازمان صداوسیما برگزار خواهد شد

هوشمند سفیدی، رییس جشنواره برترین‌های تبلیغات ایران پیشتر درباره جشنواره برترین‌های تبلیغات گفته است: بخش اصلی این رویداد، "بخش مسابقه" است که طی آن آگهی‌های تبلیغاتی در ۹ رشته تبلیغات محیطی، تبلیغات حمایتی، تبلیغات مستقیم، فعالیت‌های روابط عمومی، تحقیقات آزمون‌های تبلیغات، تبلیغات دیداری و شنیداری، تبلیغات چاپی، برندینگ، مورد بررسی، ارزیابی و داوری قرار خواهد گرفت.

وی افزود: همچنین در بخش ویژه، آگهی‌های تبلیغات مرتبط با اقتصاد مقاومتی، مسؤولیت اجتماعی و زیست‌محیطی و تبلیغات فرهنگی و خدمات عمومی مورد بررسی و داوری قرار خواهد گرفت.

رییس جشنواره تبلیغات برترین‌های ایران با اشاره بر ابعاد علمی، آموزشی این رویداد یادآور شد: در روز ۲۴ بهمن‌ ماه سال جاری، سه کارگاه آموزشی با عناوین تبلیغات خلاق، روش‌های پیش‌آزمون تبلیغات و طراحی کمپین‌های تبلیغاتی برگزار خواهد شد.

 

shakhes

دبیرخانه «جشنواره برترین‌های تبلیغات ایران» موضوعات و شاخص‌های داوری در این جشنواره را اعلام کرد.

 

به گزارش دانش تبلیغات به نقل از دبیرخانه «جشنواره برترین‌های تبلیغات ایران»، با هدف ارزیابی آگهی‌های تبلیغاتی در هر رشته‌ای، شاخص‌هایی تعیین شده و برای هر شاخص طیفی از امتیازات منظور شده است. در بخش تعیین موضوع برای هر رشته ارزیابی، موضوعات متنوعی در نظر گرفته شده است.

همچنین بر اساس این گزارش، هوشمند سفیدی رئیس جشنواره برترین‌های تبلیغات ایران در آیین رونمایی از پوستر دومین دوره این جشنواره، گفت: طبق بررسی‌های به عمل آمده، تبلیغات می‌تواند بین ۱۵تا ۲۰درصد به افزایش رشد تولید ناخالص ملی تاثیر بگذارد و امروزه ثابت شده است این تاثیر با تبلیغات دیجیتال و رسانه‌های اجتماعی قابل افزایش هم است.

سفیدی با ارائه گزارشی از روند پیشرفت امور این جشنواره که طی روز ۲۵بهمن ماه در مرکز همایشهای صداوسیما برگزار خواهد شد، گفت: امید است با رویکرد داوری واقعی و کیفی، آثار برگزیده، چراغ راهنمای بودند برای ارتقای کیفیت آگهی‌های تبلیغاتی در کشور باشد.

در این آیین، از پوستر جشنواره رونمایی شد و حاضران در جلسه که مدیران روابط عمومی و مدیران آژانس‌های تبلیغاتی بودند، دیدگاههای خود را برای برگزاری مناسب این رویداد مطرح کردند.

 

poster1

اعلام برنامه دومین جشنواره برترین های تبلیغات ایران

با حضور مقامات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، " دومین جشنواره برترین های تبلیغات ایران" 24 و 25 بهمن ماه در مرکز همایش های سازمان صداوسیما برگزار خواهد شد.

هوشمند سفیدی، رییس جشنواره برترین های تبلیغات ایران با اعلام این مطلب گفت:بخش اصلی این رویداد،" بخش مسابقه است که طی آن آگهی های تبلیغاتی در 9 رشته تبلیغات محیطی،تبلیغات محیطی،تبلیغات مستقیم،فعالیت های روابط عمومی،تحقیقات آزمون های تبلیغاتی،تبلیغات دیداری و شنیداری،تبلیغات چاپی،برندینگ مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهد گرفت.رییس جشنواره تبلیغات با اشاره به اهمیت بخش ویژه خاطرنشان ساخت:مدیریت مصرف،توسعه صادرات غیرنفتی،کاهش واردات و خرید کالای ایرانی چهار موضوع مهم در حوزه اقتصاد مقاومتی هستند و ما در هر موضوع،چهار اثر برتر را معرفی و مورد تقدیر قرار خواهیم داد.

سفیدی با بیان این که این رویداد یزرگ ترین عرصه رقابتی و داوری صنعت تبلیغات ایران است،گفت:نتایج این جشنواره،مبین آگهی های تبلیغاتی اثربخش و خلاق خواهد بود و تاکید جشنواره بر معیار علمی و حرفه ای بودن آگهی ها و ارزیابی بر اساس این نوع شاخص ها،در نهایت منجر به تولید آثار فاخر در تبلیغات کشور خواهد شد.

این جشنواره با حضور و مشارکت برند ها،روابط عمومی ها و کانون های آگهی و تبلیغات و حمایت معنوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،وزارت صنعت،معدن و تجارت،سازمان زیباسازی شهر تهران،سازمان فرهنگی،هنری شهرداری تهران و نماینده سازمان جهانی تبلیغات در ایران با شعار خلاقیت،اثربخشی تبلیغات و حق انتخاب مشتری برگزار خواهد شد.

رییس جشنواره تبلیغات برترین های ایران با اشاره بر ابعاد علمی،آموزشی این رویداد یادآور شد:در روز 24 بهمن ماه سال جاری سه کارگاه آموزشی با عناوین تبلیغات خلاق،روش های پش آزمون تبلیغات و طراحی کمپین های تبلیغاتی برگزار خواهد شد.

وی هم چنین گفت: طراحان و گرافیست ها نیز می توانند به صورت انفرادی در این رویداد مشارکت کنند.سفیدی با اعلام اینکه آخرین مهلت ارسال آثار و آگهی های تبلیغاتی به این رویداد هفتم بهمن ماه است،از علاقه مندان خواست تا با مراجعه به سایت این جشنواره نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

iranadfestival.ir

دبیرخانه "جشنواره برترین های تبلیغات ایران"، اسامی داوران دوره دوم این جشنواره را مشتمل بر 65 نفر در 9 بخش اصلی و یک بخش ویژه اعلام کرد.

بر اساس این گزارش، اسامی داوران این جشنواره به تفکیک 9 رشته اصلی و یک "بخش ویژه" در سه موضوع به شرح زیر است:

  • دبیر هیئت‌داوران: استاد علی فروزفر
  •  کارگروه­ها:

1 کارگروه برنامه­های یکپارچه و جامع تبلیغاتی

ü   سرگروه: ناصر پاشاپور

ü   اعضای گروه: امیر بختایی،استاد مجید بلوچ، ناصر پاشاپور، دکتر کامبیز حیدرزاده، ماکان مهرپویا.

2 کارگروه تبلیغات مستقیم و حمایتی

ü      سرگروه: دکتر علی فروزفر

ü      اعضای گروه: مصطفی اسدالهی، سیدجواد پورمیرغفاری، دکتر محمد خرم، فریدالدین عطار، پویا غزنوی، استاد علی فروزفر و دکتر فرزاد مقدم.

3 کارگروه تبلیغات چاپی و محیطی

ü  سرگروه: دکتر صفا صیرفی

ü   اعضای گروه: مسعود اسعدی، شهرزاد اسفرجانی، دکتر ساعد جنانی زاویه، دکتر محمدرضا دوست محمدی، دکتر صفا صیرفی، استاد بهرام کلهرنیا، مهدی عابدینی و استاد سیدکاظم نورهاشمی.

4 کارگروه تبلیغات دیداری و شنیداری

ü  سرگروه: سید احمد تقوی پویا

ü   اعضای کارگروه: علیرضا احمدی، سعید احمدی، پویا بادکوبه، شهنام بیگلو، سید احمد تقوی پویا، مازیار حبیبی نیا، پژمان فخاریان، استاد سیدغلامرضا موسوی، دکتر سیدمحمد موسوی، استاد داریوش مهرجویی، مجتبی محمدیان، دکتر تژا میرفخرایی.

 

5 کارگروه فعالیت­های روابط عمومی

ü   سرگروه: دکتر داود زارعیان

ü   اعضای گروه: مینا بینا، استاد قربانعلی پورمرادیان، آرام رشیدی، دکتر داود زارعیان، سیدشهاب سیدمحسنی، جواد قاسمی، دکتر امیدعلی مسعودی، دکتر حسن نصیری قیداری و امیرحسین نوریان.

6 کارگروه فعالیت­های دیجیتال

ü   سرگروه: استاد محمدرضا محمدی­فر

ü   اعضای گروه: آرش افشین، سعید رحمانی، محمد جنگجو، آرش صالحی، و محمدرضا محمدی­فر

7-کارگروه طراحی و برندینگ

ü   سرگروه: دکتر محمد بلوریان تهرانی

ü   اعضای کارگروه: دکتر امیر اخلاصی، دکتر محمد بلوریان تهرانی، آرش سلطانعلی، دکتر عظیم فضلی­پور، بابک کاظمی، رضا گنجوی و نژده هوانسیان

8 کارگروه مطالعات و تحقیقات مرتبط با تبلیغات

ü   سرگروه: دکتر کامبیز حیدرزاده

ü   اعضای کارگروه: پریسا پروشانی، دکتر کامبیز حیدرزاده، پرویز درگی، ایرج قره­داغی و دکتر اقبال دولتشاهی

 9-­ کارگروه داوری بخش ویژه:

ü  سرگروه: دکتر مجتبی آقایی

ü  اعضای کارگروه: دکتر مصطفی اسلامی، دکتر بهنود اله­وردی نیک، دکتر محمود دهقان، دکتر ابوالفضل رفیع، ایرج قره­داغی، استاد علی فروزفر، دکتر سید مجتبی علوی،

 

 

 

دانش تبلیغات از این پس قرار است نسبت به تهیه گزارش تصویری از تابلو و بیلبوردهای سطح کشور اقداماتی انجام دهد، لذا همکار گرامی " کیانا عزتی " ( مدیر داخلی-مدیر امور مشتریان-دبیر تحریریه ) اقدام به عکاسی و تهیه گزارش تصویری می‌کند.

از این رو در این شماره بخشی از بیلبوردهای جزیره زیبای کیش به رویت شما عزیزان می رسد. هم چنین پذیرای نقطه نظرات شما در این راستا هستیم.

 

IMG 0190 IMG 0192
IMG 0194 IMG 0195
IMG 0196 IMG 0197
 IMG 0198  IMG 0200
 IMG 0203  IMG 0204
 IMG 0205  IMG 0206
 IMG 0217  IMG 0222
 IMG 0223  IMG 0227
 IMG 0242  IMG 0246

 

Save

مدیرجشنواره برترین های تبلیغات ایران با بیان اینکه دومین جشنواره ملی تبلیغات در روزهای 24 و 25 بهمن درمحل همایش های صداو سیما برگزار می شود ،تصریح کرد: صنعت تبلیغات برای توانمندترشدن نیازمند داوری بهتر است تا بتواند با استفاده از تجارت جهانی حرکت های جدیدی را در این زمینه آغاز کند.

به گزارش دانش تبلیغات هوشمند سفیدی در مراسم رونمایی از سایت جشنواره ملی تبلیغات ، گفت: در یک سال گذشته تجربه‌های زیادی را کسب کرده و نقاط ضعف و قوت خود را مرور کرده ایم و از مدیران و صاحبنظران نظرخواهی کرده ایم تا قدم دوم را محکم‌تر برداریم.

وی با بیان اینکه ما می‌خواهیم به سمت جشنواره کن حرکت کنیم تصریح کرد: سایت جشنواره امسال تفاوتی با سال قبل داشته است و ثبت‌نام الکترونیک و دریافت آثار به صورت الکترو نیکی را به سایت خود اضافه کرده‌ایم.

سفیدی با اشاره به تفاوت داوری در این دو دوره، بیان کرد: داوری را از نظر کیفیت و کمیت ارتقا یافته و امسال 75 داور داشته و حدود 6 هزار اثر دریافت خواهیم کرد و امکان دارد که تعداد داورها افزایش یابد.

وی ادامه داد: هیأت منصفه‌ای را نیز در جشنواره امسال ایجاد کرده‌ایم که وظیفه‌ آنها صیانت از داوری و رسیدگی به اعتراضات است. ما در این دوره منشور اخلاقی داوری را نیز تدوین کرده‌ایم تا داورها آن را امضاء کنند، به دلیل اینکه داوری باعث اعتلای صنعت تبلیغات خواهد شد.

او با اشاره به رویکرد این جشنواره گفت: جشنواره ملی تبلیغات خلاقیت، اثربخشی و انتخاب آگاه مشتری را در دستور کار خود دارد.

حیدری مدیرکل تبلیغات وزارت فرهنگ نیز با بیان اینکه موضوع تبلیغات یکی از بی‌بدیل‌ترین و نافذترین موضوعات روز دنیا و دارای پیشینه‌طولانی است، گفت: بزرگان زیادی در این عرصه فعالیت‌ داشته‌اند و تبلیغات امر دوسویه‌ای در ارتباط با مسئله ساختار و ذات است. تبلیغات موضوعی چندوجهی است و ارکان موثر در تبلیغات تحت عنوان نظام تبلیغاتی شکل گرفته است.

او افزود: کسانی که اجراءکننده و ناظر بر تبلیغات هستند، نظام تبلیغاتی را در کشور رقم می‌زنند و اگر این ارکان با هم تعامل و هم‌اندیشی نداشته باشند، به سمت پیشرفت نخواهند رفت.

مدیرکل تبلیغات وزارت ارشاد با بیان اینکه حوزه دانش در بحث تبلیغات الزام‌آور است، گفت: با توجه به تغییرات دنیا، ما نیز باید در تبلیغاتمان تغییراتی ایجاد بکنیم و باید بدانیم که حوزه تبلیغات بین‌رشته‌ای است و از همه رشته‌ها کمک می‌گیرد.

حیدری با اشاره به اهمیت تبلیغات گفت: تبلیغات برای مشروعیت‌سازی و انگاره‌سازی استفاده می‌شود و حتی در بیرون از مرزهای کشور به عنوان ابزاری برای تهاجم فرهنگی به کار گرفته می‌شود. تبلیغات ابزاری است که اندیشه سیاسی ر ا پرورش می‌دهد.

او با بیان اینکه جشنواره ملی تبلیغات یکی از شعارهایش اثربخشی است، یادآور شد: تبلیغات یک جاده دوطرفه است که هم اثر مثبت و هم اثر منفی دارد. تبلیغات کوتاه مدت پاسخ نمی‌دهد و در طی مدت طولانی نتیجه‌بخش خواهد بود و مسئولان باید راجع به تبلیغات تحقیق کنند و مقاله بدهند.

او افزود: تبلیغات بر کنش فردی و جمعی ما تاثیر می‌گذارد. اگر ر ویکرد تبلیغات مصرف‌گرایی باشد جامعه خلاقیت خود را از دست می‌دهد. تبلیغات ابزار نفوذ در ذهن‌ها است.

حیدری با اشاره به یکی از شعارهای جشنواره ملی تبلیغات که حق انتخاب با مشتری است، تصریح کرد: کم‌توجهی به مشتری یکی از مشکلات ماست. ما نباید به منافع صاحب آگهی توجه کنیم و مشتری نیز در اولویت قرار دارد.

او با بیان اینکه باید بین تبلیغات و اقتصاد مقاومتی در این جشنواره پیوند برقرار کنیم، گفت: ورود به دوره پساتحریم در کشور ما نقش موثری به موسسات تبلیغاتی می‌دهد و این موسسات می‌توانند در تولید کشور نقش هدایت‌کننده داشته باشند.

او با اشاره به رویکرد برون‌نگری اقتصاد مقاومتی افزود:‌ ما باید به اقتصاد جهانی متصل شویم. ما به عنوان وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی خواهان این هستیم که شرکت‌های تبلیغاتی را ورای مرزها معرفی کنیم و از ظرفیت خود برای معرفی اقتصاد کشورمان استفاده کنیم. این جشنواره مقدمه معرفی ما به دنیاست.

حیدری با اشاره به سیاست‌ وزارت‌ فرهنگ و ارشاد اسلامی و اداره کل تبلیغات این وزارتخانه، گفت:‌ ما در دوره حمایت، ‌نظارت و هدایت هستیم و می‌خواهیم با همه‌ی کانون‌ها در کشورهای مختلف به صورت قانونی تعامل داشت باشیم و این کانون‌ها برای اعتلای اقتصادی و اجتماعی مورد استفاده قرار می‌گیرند زیرا ظرفیت ‌این کانون‌ها زیاد است.

او در ادامه گفت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی محدود به تبلیغات بازرگانی نیست و ما همه ابعاد تبلیغات را در دستور کار خود قرار داده‌ایم. ما از دوستانمان در بخش خصوصی می‌خواهیم که در بخش تبلیغات حضور بیشتری داشته باشند. ما می‌خواهیم با همکاری انجمن صنفی تبلیغات، مدرسه تبلیغات را راه‌اندازی و رشته تبلیغات را ایجاد کنیم.

حیدری با اشاره به نمایشگاه بین‌المللی تبلیغات امسال، گفت: سیزده کشور اروپایی و آسیایی در این نمایشگاه حضور دارند و این به تبادل اطلاعات و آگاهی‌بخشی به صاحبان کالا کمک می‌کند. برای پیشرفت در عرصه تبلیغات ما باید از آخرین ابزار استفاده کنیم.

مراسم رونمایی از سایت جشنواره ملی تبلیغات، در محل هتل اسپیناس پلاس برگزار شد.

نخستین جلسه کارگروه رسانه های دومین جشنواره تبلیغات ایران در روز 14 دی ماه 95 در محل دفتر موسسه فرهنگی عمومی آرمان به مدیریت هوشمند سفیدی برگزار شد.

در این جلسه مجتبی محمدیان ( نویسنده در وبسایت کافه بازاریابی)،شهرام سیف هاشمی (مدیر وبسایت ام بی ای نیوز)،ماکان مهر پویا (فیلمساز٬ تهیه کننده٬ مشاور رسانه و تبلیغات)،مریم عربی (دبیر سرویس مارکتینگ و تبلیغلات روزنامه فرصا امروز)، احمد آخوندی ( مدیر اجرایی انتشارات بازاریابی)، سهیل قدری ( مشاور بازاریابی، برندینگ و تبلیغات) و امیرحسین نوریان (سردبیر و  مشاور و منتقد تبلیغات و برند) و مهرداد بوستانچی(مدیر مسؤؤل مجله دانش تبلیغات : اولین نشریه تخصصی حوزه تبلیغات در ایران) و کیانا عزتی ( مدیر داخلی ، مدیر امور مشتریان ، خبرنگار دانش تبلیغات) حضور داشتند.

محور های بحث ( نحوه برگزاری،طراحی پوستر،کادر و اعضای آن،معرفی اعضای جلسه و صحبت هر یک درباره فعالیت هایی که داشتند و ... بود.)

در طی این نشست هریک از اعضای جلسه از فعالیت های خود و رزومه کاری خود صحبت کردند و ضمن ارزیابی جشن سال قبل نظرات خود را در مورد جشنواره امسال اعلام کردند.

در طی این نشست تفاهم نامه مشترکی میان جشنواره برترین های تبلیغات ایران (جشنواره ملی تبلیغات) و سازمان جهانی تبلیغات در ایران به امضای مسئولان و نمایندگان دو طرف رسید.

به گزارش دانش تبلیغات، محمد ماجد نماینده سازمان جهانی تبلیغات در جمهوری اسلامی ایران در مراسم امضای این تفاهم نامه با اشاره به تمایل مسئولان جشنواره ملی تبلیغات ایران به گسترده شدن دامنه فعالیت آن به خارج از کشور آمادگی این انجمن جهانی را برای هرگونه همکاری با جشنواره ملی تبلیغات ایران اعلام کرد.

به گفته وی و بر اساس این یاددشت تفاهم، کمیساریای عالی جهانی تبلیغات (ایا) برای تسهیل ارتباطات فی مابین نمایندگان خودش را در بخش های مختلف به جشنواره ملی تبلیغات معرفی خواهد کرد.

اعلام نظر مشورتی به ارزیابی عملکرد جشنواره منطبق با شاخص های ( ایا) از جمله تعهدات سازمان جهانی تبلیغات به جشنواره یاد شده خواهد بود.

همچنین در این نشست مهرنوش شفیعی رئیس نمایندگی سازمان جهانی تبلیغات در جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر حمایت همه جانبه این انجمن از جشنواره برترین های تبلیغات نسبت به بین المللی شدن آن در دوره های آتی ابراز امیدواری کرد.

در این مراسم همچنین هوشمند سفیدی رئیس جشنواره برترین های تبلیغات ایران (جشنواره ملی تبلیغات) در سخنانی امضای یادداشت تفاهم همکاری بین این جشنواره و سازمان جهانی تبلیغات را نشانه تمایل و همچنین پایبندی مسئولان این جشنواره به استانداردهای علمی و حرفه ای در زمینه هایی مانند داوری آثار عنوان کرد و گفت: این نه تنها وظیفه ما است بلکه رسالت و هدف ما نیز است که جشنواره را به شکلی حرفه ای و آکادمیک ارتقا دهیم.

وی با اشاره به تعیین هیئت منصفه، تعیین هیئت نظارت بر داوری و تعیین منشور اخلاقی داوری در دومین دوره جشنواره برترین های تبلیغات ایران آنها را از جمله اقداماتی برشمرد که با هدف ارتقا سطح حرفه ای این جشنواره برداشته شده است.

در پایان این برنامه یادداشت تفاهم همکاری مشترک میان رئیس جشنواره برترین های تبلیغات ایران و رئیس نمایندگی سازمان جهانی تبلیغات امضا شد.

لطفا مارا در گوگل محبوب کنید