نقطه شروع تبلیغات اثرپذیری فرد وجامعه است

گزارش نشست دوروزه کارشناسان تبلیغات اداره کل ارشاد استانهای کشور

 

 

نقطه شروع تبلیغات اثرپذیری فرد وجامعه است

  • درمورد مبانی وتئوری های تبلیغات درکشور کمتربحث می شود
  • ضرورت تدوین ملاکها وضوابط برای استفاده ازچهره های سینمایی و ورزشی درتبلیغات
  • پاسداری اززبان فارسی میراث ارزشمند ما
  • هیچ مجوزی برای همکاری یا سفارش آگهی به شبکه های ماهواره ای حتی موافق وجود ندارد
  • مشکل آگهی نامه ها

 

عناوین بالا محورهای سخنرانی علیرضا مختارپورمعاون امورمطبوعاتی واطلاعی رسانی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی درنشست دو روزه کارشناسان تبلیغات ادارات کل ارشاد استانهای کشوراست که با حضور استادان دانشگاه ومسئولان اجرایی ونظارتی تبلیغات کشور6و7 دی ماه درتهران برگزارشد.

     مختارپور با اشاره به اینکه تبلیغات به معنای امروزی وعلمی وعلیرغم وضوح وشیوه ای که درکشوردارد هنوزامرتازه ای است وابعاد روانی واجتماعی وتأثیرات سیاسی آن محل بحث بسیاردارد افزود درمبانی وتئوری های تبلیغات درکشوربحث چندانی نمی شود وبسیاری ازاشتباهات ونابسامانی های این بخش به دلیل عدم آگاهی ازمبانی تبلیغ است . وی اثرپذیری فرد وجامعه را نقطه شروع تبلیغات وروابط عمومی دانست وگفت انسان موجودی است که به طورذاتی به مسائل مثبت گرایش دارد واین امر دلیل برپرداختی به مبانی تبلیغات درکشورخواهد بود. ایشان درادامه الگوسازی تبلیغات را مسئله ای مهم دانسته واضافه کردند آیامی توانیم ازچهره اشخاصی که دلیل موافقتشان امری متفاوت است برای تبلیغ کالایی که دلیل برموفقیت فرد ندارد، استفاده کرد؟ برای مثال قهرمان ورزشی روغن موتورتبلیغ می کند. این موضوعی است که ازشورای فرهنگ عمومی کشورسؤال کردیم. خصوصا" استفاده ازچهره های سینمایی و ورزشکاران که درتبلیغات شهری بسیارزیاد شده است. برای انتخابها ملاکی لازم است واگر نباشد متأسفانه سلیقه شخصی مبنا قرارخواهد گرفت.

 

محورهای سخنرانی :

  • درمورد زبان فارسی میراث ارزشمند ما درمعرض آسیب است ولازمه پرداختی به این موضوع حساسیت همه ازجمله کانونهای آگهی وتبلیغاتی است.
  • هیچ مجوزی برای همکاری، سفارش آگهی ، و..... با شبکه های ماهواره ای خارجی حتی موافق وجود ندارد وهرنوع همکاری کانونهای آگهی ومراکزتبلیغات با آنها تخلف محسوب می شود.
  • تبلیغات بازرگانی درکشورما سالها قانون داشته ولی دردوره جدیدعمل به آن بسیارتوجه شده است وکمیته کارشناسی برای تکمیل این قوانین درحال کاروفعالیت مستمرهستند.
  • کانونهای آگهی وتبلیغاتی درشکل دادن به تبلیغات شهری نقش بسیاردارند ووظایف ونقش هدایتی ومدیریتی ادارات ارشاد نیزبسیارمهم است.
  • لذا تبلیغات ناصحیح همچون بیماری که ازنقطه ای شروع می شود می تواند تمام جامعه را به مروردچارآسیب جدی کند.

تخلفات زیادی درآگهی نامه ها صورت می گیرد مانند اقراربه جهل یا تقلب، فروش انواع کالا ومواد غیراستاندارد ، تبلیغ افراد غیرمتخصص که همگی موجب نابسامانی های اجتماعی می شود. برخی فکرمی کنند آنچه چاپ می شود ازارشاد مجوزدارد وصلاحیت آن تأیید شده ، درصورتی که این طورنیست.

 

               علیرضا کریمی مدیرکل دفترتبلیغات واطلاع رسانی وزارت ارشاد نیزدراین مراسم با اشاره به نقش تبلیغات به عنوان جایگاه غنی وپرباربرای همه بخش ها ، قسمتی ازپیشرفت نظام را مدیون تبلیغات صحیح دانست واضافه کرد تبلیغات درحوزه های اقتصادی، سیاسی وفرهنگی کشورمؤثر خواهد بود. وی با تأکید برسند چشم انداز 20 ساله نظام که ازسال 1384 شروع شده وتا سال 1404 ادامه دارد، پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) را امری اجتناب ناپذیرعنوان وبرلزوم نهادینه وبومی شده تبلیغات براساس نیازجامعه اسلامی تأکید کرد.

لطفا مارا در گوگل محبوب کنید